software engineering

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار در این مقاله ما به این موضوع می پردازیم که علت اهمیت ،خصوصیت، مراحل ساخت، تاریخچه ونمودار تکامل  نرم افزار چه چیزهایی هستند ، تفاوت های مهندسی نرم افزار با مهندسی سیستم و علم کامپیوتر چه چیزهایی است همینطورمدل ها و فرایندهای مهندسی نرم افزار و ...